ANBI

Stichting House of Worship Hulanda 

Oprichtingsdatum: 30 maart 2016

Stichting House of Worship Hulanda is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Uw Giften zijn binnen de fiscale mogelijkheden aftrekbaar voor de belasting.

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 856217360

Postadres:
Professor de Moorplein 37
5037DN Tilburg

Adres samenkomsten:
Groenezoom 256
3075 GM Vreewijk- Rotterdam

Telefoonnummer:
0613195498

E – mailadres:
howhulanda@gmail.com

WWW adres:
www.howhulanda.org

 

 Notaris:

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen
mr. B. Bronkhorst
Wolterbeeklaan 3
7361 ZD  Beekbergen
www.blankhartbronkhorst.nl

 

Doelstellingen:

 • De stichting stelt zich als doel:
 1. de naam van Jezus Christus te verheffen boven alle namen als onze enige Koning en Verlosser;
 2. het geven van onderricht en het overbrengen van kennis aan de gelovigen en iedereen die het Woord Gods wil accepteren;
 3. het spirituele leven van de gelovigen dusdanig te ontwikkelen dat ze God zullen leren aanbidden in geest en waarheid;
 4. het fungeren als christelijk opleidingsinstituut op het gebied van film en muziek, alsmede het produceren en verspreiden van christelijke muziek.

En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 • De stichting tracht dit doel te bereieken door middel van:
 1. Het geven van instructie en informatie en het houden van lezingen ten aanzien van onderwerpen die aan de orde komen niet betrekking tot onder andere godsdienst, opvoeding, gezondheid, – leiding geven en leiding accepteren;
 2. Het bevorderen van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de Nederlandse gemeenschap in het algemeen en de eigen kerkelijke gemeenschap in het bijzonder;
 3. Het ter beschikking van de kerkelijke gemeenschap stellen van ruimten van de stichting voor: het houden van lof- en eredientsen; het geven van bijbelonderricht; het houden van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord; de opvang van jeugd en het bijbrengen van het Woord Gods aan de jeugd;
 4. Het verspreiden van audio material (compact discs) betreffende de in de lessen behandelde onderwerpen;
 5. Het verspreiden van christelijke literatuur in de ruimste zin van het woord als ook van lesmateriaal;
 6. Het houden van evangelisatiecampagnes en bijbelcursussen in wijken van Nederland;
 7. Het uitvoeren van charicatieve projecten ten behoeve van personen, – en / of instellingen die hiervoor naar het oordeel van de kerk in aanmerking komen;
 8. Alle andere wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn.
 • De stichting beoogt het algemeen nut.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Bestuurders:

De heer Raimy Henry Clifton Juliet, secretaris
De heer Chesron Joel Milton Richardson, voorzitter
Mevrouw Claricee Sharon Rose Kleinmoedig, penningmeester

Beloningsbeleid:

 • Bestuur: alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Raad van Toezicht: niet van toepassing
 • Directie: niet van toepassing
 • Personeel: de stichting House of Worship Hulanda heeft twee personeelsleden in dienst die een salaris gaan ontvangen.

Actueel beleid:

Het beleidsplan 2016-2020 wordt jaarlijks in januari van het desbetreffende gereviseerd en indien nodig herzien.

Het document geeft een historische overzicht van het ontstaan van de House of Worship organisatie, de doelstelling van de organisatie, een hoofdstuk over het bestuur van Stichting House of Worhship Hulanda en het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting House of Worship Hulanda .

De statuten van de Stichting House of Worship Hulanda zijn een integraal onderdeel van alle beleidsdocumenten die door de stichting worden uitgegeven.

Achtergrond organisatie

Historie

House of Worship is een kerk gemeenschap opgericht vanaf 1998 te Curacao en is sindsdien actief op het eiland van Curacao en heeft als missie de mens reddingsplan aan te bieden: 1Johannes 5; 11-12

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 

Om goed aanvulling te kunnen geven aan de bovengenoemde doelstelling is House of Worship actief in de verschillende buurten en/of wijken, detentie centra’s (volwassenen en jongeren), tehuizen in het algemeen (bejaarden en kinderoorden), afkick centra’s, etc.

Vanuit Nederland wordt House of Worship Curacao op een frequente basis benaderd door de Antillianen en/of Curcaoenaars, die op zoek zijn naar de geestelijke begeleiding en ondersteuning, reden waarom er besloten is om de kerkgenootschap House of Worship Hulanda te stichten, specifiek in het stad Rotterdam. : Johannes 4:23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.

 

Beschrijving organisatie

Doelstelling

Stichting House of Worship Hulanda heeft ten doel; 1) De Naam van Koning Jezus te verheffen boven alle namen als ons Koning en Verlosser, 2) het geven van onderricht en het brengen van kennis aan de gelovigen en iedereen die het Woord van God wil accepteren , 3) het spirituele leven van de gelovigen dusdanig te ontwikkelen dat zij God leren aanbidden in Geest en Waarheid. (Johannes 4:23) en 4) het fungeren als christelijk opleidingsinstituut op het gebied van film en muziek, alsmede het produceren en verspreiden van christelijk muziek.

Realisatie doelstelling

De Stichting tracht haar doelstelling te bereiken door;

 1. Het geven van instructie en informatie en het houden van lezingen ten aanzien van onderwerpen die aan de orde komen met betrekking tot o.a. godsdienst, opvoeding, gezondheid, leiding geven en leiding accepteren;
 2. Het bevorderen van sociale en culturele activiteiten ten behoeve van de Nederlandse gemeendschap in het algemeen en de eigen kerkelijke gemeenschap in het bijzonder;
 3. Het ter beschikking van de gemeenschap stellen van ruimten van de stichting voor: houden van lof- en erediensten, het geven van bijbel onderricht, het houden van culturele activiteiten en de opvang van de jeugd en het bijbrengen van het Woord Gods aan de jeugd;
 4. Het verspreiden van audio materiaal, betreffende de in de lessen behandelde onderwerpen;
 5. Het verspreiden van christelijke literatuur in de ruimste zin van het woord als ook van lesmateriaal;
 6. Het houden van evangelische campagnes en bijbelcursussen in de wijken van Nederland;
 7. Het uitvoeren van charitatieve projecten ten behoeve van personen en/of instellingen die hiervoor naar het oordeel van Stichting House of Worship Hulanda in aanmerking komen.

Het bestuur en de bestuurders vereisten

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:

 1. Voorzitter:                  Chesron Richardson
 2. Secretaris:                  Raimy Juliet
 3. Penningmeester:       Claricee Kleinmoedig

Iedere bestuurslid moet voldoen aan de volgende vereisten;

 • Een bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn;
 • Een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 • Een bestuurder is door de laaste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting;
 • Een bestuurder mag aan geen van de kwalificaties voldoen zoals o.a. genoemd in 1 Korintiers 6; 9-10

9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven? 10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven. 

 

Beheer en besteding vermogen 

De Stichting House of Worship Hulanda stelt elk jaar in de maand december, haar jaarplan samen voor de eropvolgende jaar. Dit jaarplan is dan ook de basis van het door de stichting op te stellen jaarbudget voor een bepaald kalender jaar.

Stichting uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan uit;

Maandelijkse operationele kosten;

Personeelskosten; salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, werkkleding en vergoedingen.

Huisvestingskosten; huur, water, electra & gas, huisvestingsverzekeringen, communicatiekosten, schoonmaakkosten.

Autokosten; benzine en/of diesel, nummerplaat belasting, autoverzekering, auto reparatie & onderhoud.

Algemenekosten; kantoor behoeften, reclame kosten, campagne kosten, administratie- & belasting advies, donaties & giften.

Investeringen; geluidsmateriaal, meubilair & inrichting.

 

Stichting inkomsten

Aan de andere kant verwacht de stichting ook inkomsten te ontvangen van de leden van de kerkgenootschap en/of andere instanties. Deze inkomsten bestaan dan ook uit;

 1. Tiende; Bestaande uit 10% van de maandelijkse salaris van de desbetreffende gever.
 2. Offer/Donatie/Eerste vrucht ; Een vrijwillige bedrag dat door de gever bepaald wordt. Dit kan vastgesteld worden aan een periode of kan een eenmalige gift zijn.
 3. Belofte; Een door de gever vastgestelde bedrag, dat voor een vastgestelde periode gegeven wordt.

 

Administratieve verantwoording

De stichting motiveert de gevers om gedurende het jaar hun giften te identificeren (zowel als het cash gegeven is of via banktransactie), waardoor de stichting jaarlijks de mogelijkheid heeft om per gever een samenvatting te kunnen opstellen ten behoeve van fiscale doeleinden.

Alle financiele transacties van de stichting, ondersteund van een bijbehordende bewijs (factuur, kwitantie, afschrift , bon en bankaire bewijsstukken) worden in een financieel programma geregistreerd en deze staat onder beheer en toezicht van de penningmeester van de stichting.

De lokale gemeente heeft een wekelijks programma:

 • zondagmorgen: eredienst met kinderwerk
 • woensdagavond: gebedsdienst en muziekles/ knutselklup
 • vrijdagavond: bijbelstudie en tiener en jeugd bijeenkomsten
 • zaterdagavond: voorbereidingsdienst

 

Bijzondere evenementen:

 • conferenties
 • concerten
 • themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen/ondernemers)
 • trainingsseminars
 • zendingsreizen

 

Financiële verantwoording:

 • het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
 • Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de externe accountant. Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is.

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. Het door oprichter(s) tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;
 2. Opbrengsten uit activiteiten
 3. Donaties, giften, subsidies;
 4. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 5. Het opgebouwde vermogen;
 6. Alle andere wettigeverkrijging en baten.

Onze stichting draait met behulp van vrijwilligers. Van hulp aan de receptie tot schoonmaker. Van muzikant tot docent. En van parkeerwacht tot pastorale hulpverlener. We werken daarbij vanuit één hoofdkantoor, dat is onze vestiging aan de Groenezoom 260, 3075 GM Vreewijk- Rotterdam. Dit pand biedt plaats aan ruim 140 bezoekers. Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn zelfvoorziend. Onze financiële omzet ontvangen we door onze betrokken bezoekers die intrinsiek dusdanig gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en geld ondersteunen. Vandaar dat wij dankbaar zijn voor een gezonde financiële huishouding. Controle van de jaarcijfers vindt ook plaats door de externe accountant.

 

Financiële Gegevens:
FINANCIELE JAARVERSLAG 2016