Over ons

  • Status HOW Hulanda100%

DOELSTELLING STICHTING HOUSE OF WORSHIP HULANDA

De naam van Jezus Christus te verheffen boven alle namen als onze enige Koning en Verlosser; Het geven van onderricht en het overbrengen van kennis aan de gelovigen en iedereen die het Woord Gods wil accepteren; Het spirituele leven van de gelovigen dusdanig te ontwikkelen dat ze God zullen leren aanbidden in geest en waarheid; Het fungeren als christelijk opleidingsinstituut op het gebied van film en muziek, alsmede het produceren en verspreiden van christelijke muziek.


Het woord van God leert ons dat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leve hebbe.” Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Dit is het perfecte plan Gods voor de verlossing van de mensheid. God weet dat niemand zichzelf kan bevrijden en daarom heeft Hij Jezus gezonden. Jezus heeft zijn bloed vergoten aan het kruis van Golgota opdat wij vergeving krijgen van onze zonden. Daarom zegt het woord van God: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.”

God wil dat je vandaag Zijn kind wordt. Wat je moet doen is heel simpel, maar toch zeer diepgaand. Romeinen 10:9, 10 zegt: ”Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Christus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” De dag van jouw bevrijding is vandaag,; vandaagis de dag om ‘Ja’ te zeggen tegen de Heer. Zeg tegen de Here Jezus: Kom vandaag in mijn hart wonen, vergeef me al mijn zonden. Ik geloof dat Je voor mij gestorven bent en ik wil je verlossing.